دستورالعمل متمم براي عمليات تعمير تجهيزات الكترونيكي
در اين موارد ، فيوزهاي اصلي به همراه آمپراژ مخصوص بايد بكار رود .
فيوز معيوب را نبايد تعمير و اصلاح كرد ، بايد با فيوزي از همان نوع جايگزين كرد . در مواقع بروز اختلال در منبع تامين برق فورا
وينچ را متوقف كنيد . كار با قطعات يا تجهيزات الكترونيكي فقط بايد توسط تكنسين هاي داراي صلاحيت انجام گيرد. تجهيزات
الكترونيكي وينچ بايد طي فواصل منظم بررسي و كنترل شوند . عيوبي مثل اتصالات سست ، كابلهاي معيوب اتصالات سائيده شده
كنتاكتور بايد فورا رفع شود . چون احتمال تغيير حساسيت رله در مدت طولاني كار و به دليل كهنه شدن قطعات وجود دارد ، براي
ايمني مواد مربوطه ، رله بايد در فواصل منظم ، كنترل شود .
براي جلوگيري از رسيدن به حد بقاء تئوري سيستم ( طول عمر ) تجهيزات الكترونيكي بايد تعويض شوند . اگر در هنگام كار ،
اتصالاتي با اعضاء بدن صورت گيرد نفر دومي بايد در دسترس باشد تا در جهت قطع فوري منبع تامين برق دگمه ايست اضطراري را
بكار اندازد . نفر دوم بايد به اقدامات احيا آشنايي كافي داشته باشد . در چنين مواردي از ابزار عايق كار استفاده كنيد . قبل از قطع و
وصل كردن اتصالات دو شاخه و پريز هميشه آنها را از منبع تامين برق قطع كنيد .
9

منبع : شرکت جرثقیل سقفی ودروازه ای آداك |دستورالعمل ایمنی بهره برداری جرثقیل سقفی(8)
برچسب ها : بايد ,اتصالات ,كنيد ,منبع ,تجهيزات ,تامين ,منبع تامين ,فواصل منظم ,تجهيزات الكترونيكي